edifici plaça guillemó 3

Client : casa Fiter
Arquitecte : Max de Cusa
Superfície construïda : 1.400  m²
Projecte : 2009
Execució : 2010/11
Cost :   —


Edifici ubicat en ple centre d’Andorra la Vella. Varem treballar com a consultors en les tasques d’enderroc de l’edifici existent i varem encarregar-nos del nou projecte estructural i la seva execució.
L’estructura de l’edifici ha estat pensada com un esquelet de formigó armat format per plaques massisses suportades per pilars i murets estructurals. Com a particularitat podem remarcar la geometria de doble curvatura de la llosa en el sostre de la planta baixa, a la zona del passatge.
La forma d’arc del pòrtic exterior també va servir per reconduir els esforços d’un pilar de les plantes superiors que no estava alienat amb el pilar de la planta baixa.
La voluntat de recol·locar tot el material granític original de les arcades i, a la vegada, complir amb les exigències de la normativa actual i l’ús de nous materials va portar a la idea de perforar els blocs granítics per poder formar un pilar interior de formigó armat que donaria la capacitat resistent a l’element i, sobretot, ductilitat en les unions mitjançant la continuïtat de la ferralla entre els murs de soterrani i l’arc de planta primera.
Tampoc no es va voler condicionar la nova estructura a quedar recolzada, en una cantonada, sobre el pilar de granit existent a planta baixa que forma part de la línia de mitgera i, per tant, compartit amb l’edifici veí. La superfície de forjat de la cantonada se sustenta amb un tirant metàl·lic que es lliga a un pilar apantallat a la nova estructura.